۱- یک شهرک کشاورزی (دامی، شیلاتی، گلخانه‌ای) چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

پاسخ : شهرک‌های کشاورزی مجموعه‌ای از مجتمع‌های کشاورزی یا دامی یا شیلاتی یا ترکیبی از آن‌ها و واحدهای خدماتی، پشتیبانی در راستای تأمین و تکمیل در زنجیره تولید کشاورزی می‌باشند.


۲یک مجتمع کشاورزی (دامی، شیلاتی، گلخانه‌ای) چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

پاسخ: مجتمع عبارت است از یک یا چند واحد تولیدی کشاورزی گلخانه‌ای، فرآوری، خدماتی و پشتیبانی دارای توجیه فنی-اقتصادی با زنجیره تولید متناسب که به‌صورت متمرکز به شکل فردی یا گروهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب نظام بهره‌برداری مشخص با مجوز شرکت احداث شده است و فعالیت می‌نماید.


۳یک واحد کشاورزی(دامی، شیلاتی، گلخانه‌ای) چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

پاسخ: کوچکترین جزء در پیکربندی شهرک کشاورزی است که دارای حد نصاب فنی و اقتصادی آن، بر اساس شرایط اقلیم، الگوی کشت، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین می‌شود.


۴تفاوت یک واحد، مجتمع و شهرک کشاورزی با یکدیگر چیست؟

پاسخ: واحد کوچکترین جزء در تقسیم‌بندی انجام گرفته شده برای شهرک‌های کشاورزی می باشد که مجموعه‌ای از واحدها، تشکیل یک مجتمع و چندین مجتمع با هم ایجاد یک شهرک کشاورزی (دامی، شیلاتی و گلخانه ای) می‌کنند.


۵مزایای سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه شهرک‌های کشاورزی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها (نظیر خدمات و صنعت) چیست؟

پاسخ: بهره‌مندی از تسهیلات ارزان قیمت کسب و کار، ریسک­‌های اقتصادی و اجرایی کمتر، استفاده از ظرفیت‌­های حضور وزرا و رئیس سازمان در تسهیل امور.


۶مراحل سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه شهرک‌های کشاورزی چیست؟

پاسخ:  شناسایی اراضی واجد شرایط برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی از طریق انجام مطالعات آمایش و استعدادیابی، انجام مطالعات امکان‌سنجی و طراحی (فاز ۱ و ۲) در مناطق مستعد پیشنهادی و تهیه اسناد مناقصه برای آن نقاط، انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت فنی و اجرایی از طریق برگزاری مناقصه، ایجاد زیرساخت.


۷آیا در صورت سرمایه‌گذاری برای احداث و توسعه مجتمع یا شهرک‌های کشاورزی، سرمایه‌گذار مالک مجتمع یا شهرک موردنظر می‌شود؟

پاسخ: مجتمع‌ها یا شهرک‌های کشاورزی بعد از تکمیل زیرساخت، از طریق برگزاری مزایده و بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه واگذاری مجتمع‌های و شهرک‌های کشاورزی به افراد واجد شرایط واگذار می­‌شوند.


۸شرکت شهرک‌های کشاورزی چه نوع خدمات حمایتی را به سرمایه‌گذاران داخلی حقیقی عرضه می‌کند؟

پاسخ: مشارکت در ایجاد زیرساخت با متقاضیان مالک آب و زمین؛ صدور جواز تأسیس شهرک کشاورزی برای متقاضیان واجد شرایط جهت بهره برداری و دریافت تسهیلات ارزان قیمت.


۹شرکت شهرک‌های کشاورزی چه نوع خدمات حمایتی را به سرمایه‌گذاران داخلی حقوقی عرضه می‌کند؟

پاسخ: مشارکت در ایجاد زیرساخت با متقاضیان مالک آب و زمین؛ صدور جواز تأسیس شهرک کشاورزی برای متقاضیان واجد شرایط جهت بهره برداری و دریافت تسهیلات ارزان قیمت، انجام مطالعات امکان سنجی احداث شهرک کشاورزی در اراضی منصوب به مالکان حقوقی از طریق انعقاد تفاهمنامه.


۱۰شرکت شهرک‌های کشاورزی چه نوع خدمات حمایتی را به سرمایه‌گذاران خارجی عرضه می‌کند؟

پاسخ: احداث زیرساخت در شهرک­‌ها و مجتمع‌های واگذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی؛ افزایش شفافیت قوانین و مقررات، انجام مطالعات امکان سنجی احداث شهرک کشاورزی در اراضی واگذاری از طریق انعقاد تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی د رجهت فراهم نمودن زمینه‌های لازم و ارتباط با مراکز و سازمان‌های ذیربط به منظور حضور مستمر واحدهای تولید و خدماتی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و سمینارهای تخصصی بین المللی.


۱۱شرکت شهرک‌های کشاورزی چه نوع فرایند‌های نظارتی را در مراحل احداث، توسعه و بهره‌برداری را بر مجتمع‌ها و شهرک‌های واگذارشده بر سرمایه‌گذاران را اعمال می‌کند؟

پاسخ: انتخاب و تأیید فنی مهندسان مشاور و پیمانکاران پیشنهادی برای انجام مطالعات زیرساخت؛ تدوین برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه؛ تعیین ناظر مقیم در محل اجرای پروژه؛ دریافت گزارش عملکرد و پیشرفت کار فیزیکی به صورت دوره‌ای، بررسی گزارشات تنظیم شده مربوط به پیشرفت عملیات اجرایی  و تأیید آن جهت ارائه به مقالمات ذیصلاح؛ بازدید زمان‌بندی شده از محل اجرای پروژه جهت بررسی میزان انطباق عملیات اجرایی با برنامه زمان بندی برای اجرا؛ بررسی و نظارت بر مصوبات اخذ شده در خصوص تملک اراضی ملی و دولتی مورد نیاز مجتمع و شهرک های کشاورزی؛ نظارت بر آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین‌شده درخصوص نحوه واگذاری اراضی واحدها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی؛ نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت­‌های مرتبط با تعیین صلاحیت متقاضیان بهره‌بردار و نحوه واگذاری؛ بررسی و تصویب دستورالعمل مدون شده در خصوص نحوه اداره مجتمع و شهرک‌های کشاورزی، نظارت بر نحوه عملکرد طرح‌های مرتبط با تولید، توسعه و ارتقاء فناوری و بهره‌وری در مجتمع و شهرک‌های کشاورزی.