ساختار سازمانی شرکت شهرک‌های کشاورزی

تصویر

علی اشرف منصوری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره: محمد مالکی، محمد یوسفی‌فرد، علیرضا اورنگی، جعفر علیپور بهزادی


طاهر جمالی

مدیر حوزه مدیر عامل، روابط عمومی و مدیریت عملکرد


فرشته مرادی

مدیر امور حقوقی، قراردادها و مجامع

همکاران: مجید خلیلی (کارشناس امور حقوقی)، چنگیز عباسقلی‌زاده (مسئول امور مجامع و دبیر کمیسیون معاملات)


یونس اصغری

رئیس اداره حراست

همکاران: فاطمه صفی خانی (کارشناس حراست)


سید حمید جزایری

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

همکاران: ــــــــــــــــــ (مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری)، مصطفی ذبیحی (مدیر کل امور مالی و ذی‌حساب)،محمد غلامی (مدیر امور توسعه منابع انسانی)، محمد رضی حق ویردی (معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری)، سروش فارسی‌منش (معاون مالی)، حسین محمدی (کارشناس امور مالی)، رحمان رضایی (معاون مدیریت امور توسعه منابع انسانی)، طاهره مالمیر (کارشناس امور اداری و کارگزینی)، سعید مالمیر (کارشناس بودجه)، احمدی (کارشناس آمار،IT و برنامه‌ریزی و تحلیل‌‌ سیستم)، محمد فخیمی (کارشناس فناوری اطلاعات و شبکه)، مهری رجائی (کارشناس امور مالی و حسابداری)، محمدرضا خیرالله‌زاده (کارشناس امور مالی و حسابداری)، اکبر حیدربیگی (کارشناس امور مالی و حسابداری)، سید رضا طباطبائی (کارشناس امور مالی و حسابداری)، ... سیاکی (کارشناس امور مالی و حسابداری)،صفر آقایی (کارشناس مشاور برنامه‌ریزی)، سمیه دشتی (کارشناس واگذاری)، محسن کسرایی نژاد (رئیس دفتر برنامه‌ریزی)


سید رحمت الله پریچهر

معاون امور فنی و اجرائی

سید محمود رضازاده (مدیر تملک، واگذاری و اداره شهرک‌های کشاورزی و مسئول امور زیرساخت)، ــــــــــــــــــــــــــــ (مدیر کل دفتر احداث و توسعه زیرساخت‌ها)، صمد بهزاد (مدیر کل توسعه بازار، بازرگانی و فن‌آوری‌های نوین، محمدرضا حکمت‌جو (کارشناس دفتر توسعه بازار)، علی اکبر یاسمی (کارشناس پیگیر‌های ویژه)، اسماعیل کاووسی (کارشناس پیگیر‌های ویژه)، جعفر آئینی (کارشناس امور زیرساخت‌ها)، عادله اسماعیلی (کارشناس مطالعه و طراحی)، فرزین منوچهری (کارشناس مطالعه و طراحی)، ابراهیم جلیلوند (رئیس دفتر فنی و اجرائی)