سید نظام الدین سجادیmodir

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

رئیس دفتر: علی شهپری
تلفن: ۸۸۶۶۲۳۰۶

 


1391090581محمد مالکی

عضو هیات مدیره

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

رئیس دفتر: امیر شاپوری
تلفن:
۸۸۷۷۴۹۸۵

 


 محمد یوسفی فرد1391090631

عضو هیات مدیره

تحصیلات : لیسانس شیمی

رئیس دفتر:  زینب حیدرپور
تلفن: 
۸۸۶۶۲۳۰۸

 


1391090602

علیرضا اورنگی  

عضو هیات مدیره

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

رئیس دفتر: امیر شاپوری
تلفن: ۸۸۶۶۲۳۰۶

سازمان امور اراضی کشور

 


ALIPOURجعفر علیپور بهزادی

عضو هیات مدیره

تحصیلات : فوق لیسانس

رئیس دفتر:  زینب حیدرپور
تلفن: 
۸۸۶۷۱۱۱۸