آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد مقادیری اقلام مستعمل و ضایعاتی را مطابق برگ شرایط مزایده به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد به پایان رسید.

روزنامه‌ی اطلاعات شماره ۲۶۷۷۵ مورخ ۹۶/۰۵/۰۳

mozayedeh_95_zayeaat

متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۳ لغایت پایان وقت اداری ۹۶/۰۵/۰۷ جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در تهران – خیابان شهید عباسپور (توانیر) نبش کوچه گیتا پ ۸ طبقه دوم مراجعه و تا پایان وقت اداری ۹۶/۰۵/۱۷ پیشنهاد خود را به دبیرخانه مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.

شرایط مزایده

 • قیمت پیشنهادی بایستی بصورت تفکیکی بشرح جدول پیوست ارائه گردد.
 • قیمت بر اساس هر کیلو ارائه و مقدار واقعی پس از توزین (باسکول) تعیین می‌شود ضمناً بایستی قیمت پیشنهادی ردیف (۴) جدول پیوست (سایر ضایعات ) بصورت یکجا پیشنهاد گردد.
 • مبلغ ده میلیون ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین می‌گردد که می‌بایستی بصورت چک بانکی رمزدار در وجه شرکت شهرک‌های کشاورزی صادر همراه اسناد به شرکت تحویل گردد.
 • برنده مزایده  بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۷ درخواست خود را به دبیرخانه کمیسیون معاملات ارسال نماید و به درخواست‌های که بعد از موعد مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • متقاضی شرکت در مزایده می‌تواند جهت رویت و بازدید از تاریخ ۹۶/۰۵/۱۰ به مدت ۵ روز به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور ( توانیر ) نبش کوچه گیتا پلاک ۸ مراجعه نماید.
 • در صورت عدم حمل در موعد مقرر و یا انصراف از انجام معامله مبلغ واریزی مسترد نخواهد شد.
 • شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 • هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش فاقد قیمت کلی ترتیب اثر داد نخواهد شد.
 • جلسه بازگشایی پاکات در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات شرکت برگزار خواهد شد حضور متقاضیان و کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی بلامانع است.
 • حق تفکیک تعیین برنده جهت هر یک از اقلام نیز برای شرکت محفوظ می‌باشد.

       دبیرخانه کمیسیون معاملات