معرفی حوزه فعالیت‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی
(گزارش نسخه ۱۸ سال ۱۳۹۴)