tamdidفراخوان دعوت از متقاضیان (حقیقی / حقوقی) سرمایه‌گذاری برای تکمیل و بهره برداری از شهرک های گلخانه‌ای شماره ۹۴/۸ تا تاریخ چهارشنبه ۱۳۹۴/۹/۲۵ تمدید گردید.

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد شهرک‌های گلخانه‌ای را با وضع موجود جهت تکمیل و راه اندازی واحدهای گلخانه‌ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.