مدیر شعبه:

مجید توده کشت

تحصیلات: ـــــــــــــــــــــــــ

همکاران شعبه:

کارشناس امور فنی و اجرائی: یاسر ایزدی‌نیا


آدرس: البرز،
ایمیل: alborz@apcp.ir

کد پستی :

تلفن : ۰۲۶۳۴۴۱۱۱۲۶

نمابر (فکس) : ۰۲۶۳۴۲۰۵۷۴۶


 پروژه‌های در دست اجرا در استان