5719748350مدیر شعبه

محمد یاسبلاغی

تحصیلات: فوق لیسانس علوم اقتصادی

همکاران شعبه

علی اکبر یساولی

کارشناس مسئول امور فنی و اجرایی (مهندسی تولیدات گیاهی)


آدرس: اراکخیابان جهاد سازندگیسازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی طبقه همکف-مدیریت شهرک های کشاورزی شعبه استان مرکزی.

ایمیل: markazi@apcp.ir
کد پستی :  ۳۸۱۸۹۵۴۳۵۶      صندوق پستی : ۳۸۱۹۵-۴۱۹

تلفن : ۳۳۱۳۹۰۰۷ – ۰۸۶
نمابر (فکس) : ۳۳۱۳۹۰۰۷ – ۰۸۶