آمار و اطلاعات شهرک‌های کشاورزی

نوع شهرک تعداد مساحت کل(هکتار)  مساحت کل واحدهای تولیدی‌پیش‌بینی‌شده (هکتار) تعداد کل واحدهای تولیدی پیش‌بینی‌شده  تعداد واحدهای تولیدی درحال بهره‌برداری  میانگین پیشرفت فیزیکی زیرساخت‌ها (درصد)
دامی ۳۱۸ ۲۴۳۱۵٫۷۹ ۸۹۱۹٫۷۵ ۳۲۶۵۷ ۴۸۵۸ ۴۴٫۳
شیلاتی ۵۳ ۳۷۲۸۳٫۰۰ ۱۰۲۱۸۴٫۶۷ ۲۴۸۹ ۶۹۶ ۴۳٫۴
گلخانه‌ای ۱۷۰ ۷۴۰۴٫۳۶ ۴۶۱۱۵٫۸۳ ۷۷۷۰ ۱۳۲۹ ۵۸٫۵
کل ۵۴۱ ۶۹۰۰۳٫۱۵ ۱۵۷۲۲۰٫۲۵ ۴۲۹۱۶ ۶۸۸۳ ۴۸٫۶

منبع: شرکت شهرک‌های کشاورزی- به‌روزرسانی آذرماه ۱۳۹۵