آمارنامه کشاورزی جلد اول – محصولات زراعی   

(سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)
 
سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲
سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳
سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴
سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵
سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶
سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷
سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸
سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹
سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰
سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱
سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲
سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳

آمارنامه کشاورزی جلد دوم                                                               

(آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری‌های بخش کشاورزی، گل‌ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام  و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان (دامپزشکی)، قیمت‌ها، جنگل‌ها و مراتع، حوزه‌های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی)

سال ۱۳۸۱
سال ۱۳۸۲
سال ۱۳۸۳
سال ۱۳۸۴
سال ۱۳۸۵
سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۸۷
سال ۱۳۸۸
سال ۱۳۸۹
سال ۱۳۹۰
سال ۱۳۹۱
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۴

آمارنامه کشاورزی جلد سوم – محصولات باغی                                  
(سطح غیربارور و بارور، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)

سال ۱۳۸۷
سال ۱۳۸۸
سال ۱۳۸۹
سال ۱۳۹۰
سال ۱۳۹۱
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۴

سایرانتشارات                                                                                 

– بررسی روند تولید فرآورده های پروتئینی کشور طی ۴ دهه (سال ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۹۲)

– صادرات و واردات بخش کشاورزی سال ۱۳۹۳

بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید ۳۶ سال محصولات زراعی (سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۹۲)

منبع: وزارت جهاد کشاورزی